Piotr Dembowski

RADCA PRAWNY

Biały Dunajec / Zakopane

Telefon - 692 42 48 41

O kancelarii

Kancelarię prowadzi Piotr Dembowski – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Krakowie, wpisany na listę radców prawnych w 2015 r. Od 2011 r. zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, przedsiębiorców indywidualnych jak też Klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Od wielu lat współpracuje z doradcami restrukturyzacyjnymi przy obsłudze postępowań upadłościowych.

Klientom indywidualnym korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy pomoc w licznych sprawach na gruncie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy.

Mając świadomość wielu obowiązków jakie posiadają Klienci Kancelarii, dbając o ich poczucie bezpieczeństwa, zapewniamy możliwość spotkania, jak też kontaktu telefonicznego w godzinach dogodnych dla Klienta.
ZAKRES USŁUG


Prawo gospodarcze

- obsługa przedsiębiorców – Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną przedsiębiorców. Pomoc prawna obejmuje m.in. udzielanie indywidualnych porad prawnych, przygotowywanie dokumentów, prowadzenie negocjacji, prowadzenie...
Czytaj więcej

Prawo cywilne i Klienci indywidualni

- sprawy związane z dochodzeniem roszczeń pieniężnych, sprawy o zasiedzenie, ustanowienie służebności, sprawy spadkowe i inne – Kancelaria świadczy usługi w typowych sprawach cywilnych z jakimi borykają się indywidualni...
Czytaj więcej

Prawo upadłościowe

- obsługa syndyków, podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym – Kancelaria kompleksowo obsługuje podmioty uczestniczące w postępowaniu upadłościowym. Szerokie wsparcie obejmuje m.in. doradztwo prawne,...
Czytaj więcej

Prawo administracyjne

- postępowania przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji, sporządzanie skarg i reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem...
Czytaj więcej

Postępowania sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Doradzamy, wyjaśniamy zawiłości prawa procesowego, dobieramy strategię procesową, reprezentujemy w sądzie, prowadzimy „za rękę” dbając o poczucie bezpieczeństwa...
Czytaj więcej
Powrót do listy zakresu usług


Wynagrodzenie

Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest z Klientem a jego wysokość uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy.

- wynagrodzenie za prowadzenie indywidualnych spraw sądowych – wysokość wynagrodzenia ustalana jest z Klientem indywidualnie z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości finansowych, stopnia skomplikowania sprawy, stawek określonych powszechnie obowiązującymi przepisami.

- wynagrodzenie według stawki godzinowej – wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinową, której wysokość ustalana jest z Klientem a wynagrodzenie płatne jest okresowo lub po zakończeniu zlecenia na podstawie przepracowanych godzin.

- stałe wynagrodzenie miesięczne – wysokość i zasady ustalania wynagrodzenia miesięcznego jak również zakres obsługi prawnej ustalane są w umowie z klientem

- wynagrodzenie jednorazowe za udzielnie porady prawnej, sporządzenie umowy, innych dokumentów

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Dembowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dembowski, ul. Jana Pawła II 370, 34-425 Biały Dunajec,

 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem telefonu 692 424841, adres korespondencyjny ul. Jana Pawła II 370, 34-425 Biały Dunajec,

 3. Pani/Pana dane osobowe, które zostaną podane w związku z zawartą umową w przedmiocie doradztwa prawnego, przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji ww. umowy w Pani/Pana indywidualnej sprawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w celu realizacji obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń z ww. umowy lub w celu obrony przed takimi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: biuro rachunkowe prowadzące obsługę księgową Administratora danych, a także gdy będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia sądy, organy administracyjne, komornicy, mediatorzy, inne osoby i podmioty w zakresie w jakim to będzie niezbędne.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w przedmiocie doradztwa prawnego, lub do chwili wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. związanych z przechowywaniem dokumentów księgowych), w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi później; w przypadku niezawarcia umowy w przedmiocie doradztwa prawnego dane będą przechowywane do czasu zakończenia prowadzenia rozmów w przedmiocie zawarcia umowy.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

 7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (przetwarzanie w celu zawarcia lub wykonania umowy) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

 8. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (prawnie uzasadniony interes Administratora) przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.

 11. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Kontakt / lokalizacja

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dembowski

NIP 7611516469

ul. Jana Pawła II 370, 34-425 Biały Dunajec

Biuro w Zakopanem: w trakcie organizacji

w celu umówienia spotkania w Zakopanem, prosimy o kontakt telefoniczny

Tel.: 692 42 48 41

Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania.

Szanując czas Klientów i pamiętając o licznych zobowiązaniach zawodowych i rodzinnych jakie każdy z nich posiada, Kancelaria zapewnia możliwość ustalenia spotkania w godzinach dogodnych dla Klienta.